اختتامیه المپیاد ورزشی
افتتاحیه المپیاد ورزشی
افتتاحیه مورخ 1402/06/06 ساعت 17:30
پزشک عمومی
فروشگاه بدرپور
تفاهم نامه با فروشگاه بدر پور
عینک البرز

سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای
میز خدمات
سامانه مروارید
سامانه حضور غیاب همکاران
 

انتصابات

انتصاب آقای سعید شریف

انتصاب آقای ولی جمع