رئیس اداره امور مالی

رئیس اداره امور مالی دانشگاه فنی و حرفه ای استان  : آقای محمد باقر حامدی